Hoppa till innehåll

Hållbart bostadskvarter - Markanvisning i Vega

Vårt grönaste radhusområde "Gläntan"- ett hållbart bostadskvarter med laddstolpar, solceller och uthyrningsbara studios blev bidraget till markanvisningstävlingen i Vega utanför Stockholm.

Det gröna kvarteret planeras att bebyggas med radhus som upplåts som bostadsrätter. Bebyggelsen utgörs av fyra huskroppar som placeras parallellt med omgivande gator för att förstärka kvarterets gränser och frigöra så mycket grönytor i mitten som möjligt. Avstånd från fasader till omgivande gator följer detaljplanens principer för att fortsatt bibehålla öppenhet, siktlinjer och möjlighet till dagvattenhantering.

Radhusen planeras med två hustyper av olika storlek, planlösning och karaktär. Det ger en större valbarhet för köpare med olika behov samtidigt som kvarterets arkitektur blir varierat och lekfullt.

Läs mer hur vi jobbar på BRÄCK!

Markanvisningstävling för nytt hållbart bostadskvarter med radhus utanför Stockholm. Markanvisningstävling för nytt hållbart bostadskvarter med radhus utanför Stockholm.

Ett hållbart bostadskvarter och dess arkitektoniska idé

Den arkitektoniska idén präglas av både stadskänsla och trädgårdsstad. Husen förses med gröna förgårdar och välkomnande entréer mot gatan där gränsen görs tydlig mellan vad som är privat och allmänt. Häckplanteringar och spaljéer fungerar som avdelare samtidigt som helhetskänslan mot gatan behålls öppen och social.

Med låg skala och variation i fasad ges kvarteret sin egen tydliga identitet i både färg och form. Detta bidrar positivt till den arkitektoniska mångfalden i området och skapar samtidigt igenkännbarhet för invånare såväl besökare. De arkitektoniska gestaltningsvalen består av robusta och gedigna material och detaljer som håller över tid.

Fasaderna präglas av en omsorgsfull bearbetning av trä. I utförandet och färgsättningen hämtas inspiration från både natur och trädgård med toner som grönt, nyanser av grått och träfärgat. Fasaderna artikuleras med hjälp av ribbverk och panel av olika dimensioner för att skapa variation och lekfulla inslag. Lika träfönster och dörrar gör att husen sinsemellan samspelar väl och får ett enhetligt uttryck. Taken utformas med sadeltak i varierade höjder.

Grundidén med bebyggelsen är att skapa enkla, attraktiva och prisvärda bostäder för en varierad målgrupp. Yteffektiva planlösningar och smart utnyttjande av marken ger möjlighet till en hög exploateringsgrad utan att göra avkall på grönytor eller dagsljus.

 

 

Markanvisningstävling för nytt hållbart bostadskvarter med radhus utanför Stockholm.

 

 

KUND:   CARL EK PROPERTIES

TYP AV PROJEKT:   MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR ETT HÅLLBART BOSTADSKVARTER

STATUS:   TÄVLING AVSLUTAD

DATUM PÅBÖRJAT:   2022

PLATS:   VEGA, HANINGE

 

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!