Hoppa till innehåll

Kontrollplan inom byggprocessen: Behov av kontrollansvarig

Upptäck vikten av en kontrollplan inom byggprocessen och varför den behövs. Läs om skillnaden mellan en certifierad och en ocertifierad kontrollansvarig. Få insikt om hur kontrollplaner bidrar till säkerhet och kvalitet i byggprojekt.

Vad är en kontrollplan och vad har den för betydelse i byggprocessen?

En kontrollplan är en viktig del av byggprocessen och syftar till att säkerställa att alla regler och krav i bygglagstiftningen följs. Det är ett dokument som beskriver vilka åtgärder och kontroller som behöver utföras under byggskedet för att säkerställa att byggnadsprojektet uppfyller de fastställda kraven på säkerhet och kvalitet. En kontrollplan omfattar vanligtvis olika aspekter, såsom konstruktion, installationer och brand- och elsäkerhet.

När behövs en kontrollplan och hur tas den fram?

En kontrollplan behövs i de flesta byggprojekt och ska tas fram innan bygglovet beviljas. Den ska innehålla en detaljerad beskrivning av vilka kontroller och åtgärder som behöver utföras för att säkerställa att byggprojektet uppfyller gällande regler och krav. En kontrollplan kan tas fram av antingen byggherren själv eller av en kontrollansvarig, som är en person eller ett företag som har till uppgift att övervaka och säkerställa att kontrollplanen följs.

Skillnaden mellan en certifierad och en ocertifierad kontrollansvarig

En certifierad kontrollansvarig är en person eller ett företag som har genomgått en certifieringsprocess och har erhållit en officiell certifiering inom sitt område. Certifieringen innebär att personen eller företaget har visat kunskap och kompetens för att utföra kontrollansvariga uppgifter på ett professionellt sätt. En certifierad kontrollansvarig har oftast högre auktoritet och kan ha större befogenheter i byggprocessen.

En ocertifierad kontrollansvarig är en person eller ett företag som inte har genomgått en officiell certifieringsprocess. De kan dock ha relevant erfarenhet och kunskap inom sitt område och kan utföra liknande uppgifter som en certifierad kontrollansvarig. Skillnaden ligger i att den ocertifierade kontrollansvarige inte har en officiell stämpel eller auktoritet som en certifierad kontrollansvarig har.

Att välja mellan en certifierad och en ocertifierad kontrollansvarig beror på projektets krav och behov. Vissa byggprojekt kan kräva en certifierad kontrollansvarig för att säkerställa att specifika krav uppfylls. Det är viktigt att kontrollansvariga, oavsett certifiering, har relevant kunskap, erfarenhet och följer gällande regler och bestämmelser för att säkerställa att byggprojektet genomförs på ett säkert och kvalitativt sätt.

Besiktningsman vs Kontrollansvarig 

I ett byggprojekt är både en besiktningsman och en kontrollansvarig viktiga för att säkerställa kvaliteten och säkerheten i arbetet. Trots att deras roller har liknande mål och överlappningar finns det skillnader i deras ansvarsområden och befogenheter.

En besiktningsman är en oberoende expert som utför inspektioner och bedömningar av byggnadsarbetet. Deras huvudsakliga uppgift är att granska och bedöma att byggnaden uppfyller gällande byggnormer och föreskrifter. Besiktningsmannen är ansvarig för att utföra noggranna kontroller av material, konstruktioner och installationer för att säkerställa att de är i enlighet med kraven och att kvaliteten är på en tillfredsställande nivå. De ger oberoende bedömningar och rekommendationer baserat på sina observationer och inspektioner.

En kontrollansvarig har en mer övergripande roll i byggprocessen. De ansvarar för att övervaka och kontrollera att byggnaden uppfyller byggreglerna och att alla nödvändiga handlingar och tillstånd tas fram och följs. Den kontrollansvarige har befogenheter att godkänna eller avslå arbete samt utfärda kontrollplaner och slutbesked.